นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  252       138

-  File 1
หัวเรื่อง :  ดอกคนทีสอทะเล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คนทีสอทะเล, คนทีสอ
คำอธิบาย :  ดอกคนทีสอทะเล ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเป็นรูปถ้วยเป็นหลอดปลายแยกเป็นกลีบดอก 2 ส่วน ส่วนบนมีกลีบ 2 กลีบ และส่วนล่างมีกลีบ 3 กลีบ ลักษณะคล้ายกลีบดอกผีเสื้อ กลีบดอกเป็นสีม่วง สีฟ้าอมม่วง ดอกจะทยอยบานจากโคนช่อเรื่อยไปจนถึงปลายช่อ และเมื่อมีดอกดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามมาก โดยสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, ข้อมูลปฐมภูมิ , บรรยาย, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกคนทีสอทะเล 252
ดอกยางพารา 348
เห็ดไค 361
เห็ดเหลือง 275

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เห็ดไค 27 พฤษภาคม 2559
เห็ดเหลือง 27 พฤษภาคม 2559
ดอกคนทีสอทะเล 27 พฤษภาคม 2559
ดอกยางพารา 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ดอกยางพารา 348
2 ดอกคนทีสอทะเล 252
3 เห็ดไค 361
4 เห็ดเหลือง 275