นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  339       171

-  File 1
หัวเรื่อง :  ปอเทือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปอเทือง, ปอเทืองดอกเหลือง, วงศ์ถั่ว, ดอกไม้สีเหลือง, FABACEAE, Brown hemp, Indian hemp, Madras hemp, Sunn Crotalaria, Sunn hemp, เทือง, หิ่งหายโคก, หิ่งห้อ, บัวสา, มะคำไก่ดง, ส้มปูขม, หอมค่อย
คำอธิบาย :  ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ต้นสูงประมาณ 150-160 ซม. ใบเป็น ใบเดียวยาวรี ดอกช่อมีดอกย่อย 8 – 20 ดอก สีเหลืองมีการผสมข้ามฝัก เป็นทรงกระบอกยาว
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, ข้อมูลปฐมภูมิ , บรรยาย, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ปอเทือง 339
บ่อจืดน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะยาวน้อย 399
เป็ดคอยาว 528
ดอกสับปะรดสี 365
ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด 493

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เขาเขียน 27 พฤษภาคม 2559
เกาะลอด 27 พฤษภาคม 2559
เขาตะปู 27 พฤษภาคม 2559
ไลเคนส์โฟลิโอส 27 พฤษภาคม 2559
ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล