นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  218       95

-  File 1
หัวเรื่อง :  เกาะลอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ถ้ำลอด, เขาทะลุนอก, เกาะนอก, เกาะทะลุนอก, สถานที่ท่องเที่ยว, เกาะ
คำอธิบาย :  ถ้ำลอดใหญ่ เป็นถ้ำทางทะเล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร เรือลอดผ่านได้ตลอดเวลา ภายในมีหินย้อยสวยงามเป็นถ้ำหินงอก หิน ย้อย ที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น ทะลุทะลวง จนเป็นโพลง และมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็น ชั้น ๆ ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำ ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกาะลอด 218
ดาวทะเลแดง 173
เขาตะปู 217
การเย็บตับจากใบโหนด 166
เขาเขียน 186

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เขาเขียน 27 พฤษภาคม 2559
เกาะลอด 27 พฤษภาคม 2559
เขาตะปู 27 พฤษภาคม 2559
ไลเคนส์โฟลิโอส 27 พฤษภาคม 2559
ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล