นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  846       600

-  File 1
หัวเรื่อง :  ไลเคนส์โฟลิโอส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไลเคนส์, โฟลิโอส, ขี้กากต้นไม้
คำอธิบาย :  สิ่งมีชีวิตที่มีการดำรงชีวิตแบบภาวะพึ่งพากันระหว่างสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียกับฟังไจ (fungi) มีลักษณะเป็นแผ่นแบนคล้ายแผ่นใบ (leafy) ด้านล่างมีไรซีนใช้เกาะติดกับก้อนหินหรือเปลือกไม้ พบได้บริเวณที่มีความชื้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไลเคนส์โฟลิโอส 846
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำน้ำผุด 258
การหาตำแหน่งพิกัดพรรณไม้ 1232
ปอเทือง 288
บ่อจืดน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะยาวน้อย 316

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เขาเขียน 27 พฤษภาคม 2559
เกาะลอด 27 พฤษภาคม 2559
เขาตะปู 27 พฤษภาคม 2559
ไลเคนส์โฟลิโอส 27 พฤษภาคม 2559
ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล