นายธานินทร์ สันคะนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  286       156

-  File 1
หัวเรื่อง :  การตากเส้นกก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การตากเส้นกก, เส้นกก
คำอธิบาย :  การทอเสื่อกก บ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อุดสมสมบูรณ์ หมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ คือบึงแพง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีต้นผือขึ้นตามธรรมชาติมากมาย ซึ่งต้นผือนี้ชาวบ้านนิยมนำมาเป็นวัสดุในการทอเสื่อ โดยนำต้นกกมาสอยเป็นเส้นเล็กๆ มัดแล้วผึ่งแดดจัด ให้แห้ง ไม่ให้ถูกฝนและต้องให้แห้งสนิทจึงจะนำไปใช้ได้
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การตากเส้นกก 286
โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน 366
ผลตาล 169
ดอกผักเสี้ยน 339
อาชีพเลี้ยงเป็ด 174

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไม้กลายเป็นหิน 24 สิงหาคม 2560
ไก่พื้นเมือง 24 สิงหาคม 2560
โขดหินเกาะไข่นอก 24 สิงหาคม 2560
โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน 24 สิงหาคม 2560
แมงป่องแส้ 24 สิงหาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล