นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  207       112

-  File 1
หัวเรื่อง :  สาละลังกา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สาละลังกา, LECYTHIDACEAE, สาละ
คำอธิบาย :  ไม้ต้น วงศ์ LECYTHIDACEAE ชื่อสามัญ Cannonball tree ไม้มงคล นิยมปลูกในวัด
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาละลังกา 207
สาละลังกา 252
จันทน์ผา 238
แม่น้ำไทรโยคใหญ่ 191
ด้วงงวงช้าง 377

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
สาวน้อยประแป้ง 7 มีนาคม 2561
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
มะนาว 7 มีนาคม 2561
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล