นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  165       96

-  File 1
หัวเรื่อง :  บัวฉลองขวัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บัว, บัวฉลองขวัญ, บัวสีม่วง
คำอธิบาย :  บัวฉลองขวัญ ชื่อสามัญ King of Siam อยู่ในวงศ์ NYMPHAEACEAE เป็นบัวผันลูกผสมระหว่าง Colorata กับ ลาภประเสริฐ ในปี 2541 โดยนำชื่อของคุณป้ามาตั้งชื่อบัวพันธุ์นี้ ต่อมาจึงเป็นชื่อเป็น King of Siam เพื่อเป็นชื่อทางการค้าเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บัวฉลองขวัญ 165
บานประตูประดับมุกรูปมังกร 231
หาดทรายของหาดปากเมง 178
พระวิหารวัดโบสถ์ 1 119
ดอยหลวงเชียงดาว 106

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไก่คั่วเกลือ 7 มีนาคม 2561
แกงป่าปลาคัง 7 มีนาคม 2561
เห็ดเสม็ด 7 มีนาคม 2561
เอื้องผึ้ง 7 มีนาคม 2561
เมฆสีส้ม 7 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล