นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  196       111

-  File 1
หัวเรื่อง :  ธารมรกต นางย่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ธารมรกต, คลองนางย่อน, คุระบุรี
คำอธิบาย :  ธารมรกต คลองนางย่อน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นธารน้ำสีเขียวใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา โดยการล่องแพ จากธารมรกตชมทิวทัศน์ ชมทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทาง ซี่งแพหนึ่งลำ จะนั่งได้ 2-3 คน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล