ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด

ข้อมูลผลงาน

  369      129
 
Creative Commons License
ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ปักเป้าเหลี่ยมลายจุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Puffer fish, fish, ปลากล่อง, ปลาบอลลูนลายจุด, ปักเป้า
คำอธิบาย :  ปลาทะเล รูปทรงป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและการเคลื่อนไหวจะมีความคล่องแคล่ว ขนาดเล็ก ลำตัวสีครีม จุดสีน้ำตาลโดยรอบ เกล็ดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงตัวต่อกัน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, อื่นๆ, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.92 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก