เป็ดคอยาว

ข้อมูลผลงาน

  278      154
 
หัวเรื่อง :  เป็ดคอยาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ห่าน, เป็ดแดง, Goose, เป็ด, สัตว์เลี้ยง, Gander, เป็ดคอยาว, สัตว์ปีก
คำอธิบาย :  สัตว์ปีก เลี้ยงไว้ตามท้องถิ่น ลักษณะคอยาว ปากยาว หน้าผากและกลางกระหม่อมสีน้ำตาลปนเทาคล้ำ หัว ลำคอ และอกสีเนื้อแกมเทาหม่น ลำตัวสีน้ำตาล เท้ามีลักษณะเป็นคลีบแผ่ขนานกับพื้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, อื่นๆ, กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.37 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก