การเย็บตับจากใบโหนด

ข้อมูลผลงาน

  260      137
 
Creative Commons License
การเย็บตับจากใบโหนด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การเย็บตับจากใบโหนด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ใบตาล, ตับจาก, ตาลโตนด, วิถีไทย
คำอธิบาย :  ภูมิปัญญาโบราณ ที่สืบทอดกันมา จากการเย็บใบตาล เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน ซึ่งใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสร้างประโยชน์มากมาย สอดคล้องต่อวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านใน ต.รำแดง คือ “โหนด นา ไผ่ คน”
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, แผนการสอน, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • ตาล
    จำนวนผู้เข้าชม (231)
 

  รูปแบบการส่งออก