เขาตะปู

ข้อมูลผลงาน

  364      176
 
หัวเรื่อง :  เขาตะปู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เขาหินปูน, เกาะตะปู, เกาะหินโด่ง, สถานที่ท่องเที่ยว, เขาอ่าวพังงา, เขาตาปู
คำอธิบาย :  มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว รูปร่างคล้ายตะปู หินเป็นลักษณะหินปูนประมาณ 295-250 ล้านปี บางของเขามีส่วนที่จมอยู่ใต้ทะเลได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ เป็นเวลานานนับล้านปี จึงสึก กร่อนและมีขนาดเล็กกว่าส่วนบน และเป็นเกาะตั้งอยู่บนบริเวณอ่าวพังงา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.43 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก