บ่อจืดน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะยาวน้อย

ข้อมูลผลงาน

  315      140
 
Creative Commons License
บ่อจืดน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะยาวน้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  บ่อจืดน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะยาวน้อย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สถานที่ท่องเที่ยว, บ่อน้ำ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, แหล่งน้ำจืด
คำอธิบาย :  สถานที่ธรรมชาติอยู่คู่กับความเชื่อ เป็นบ่อน้ำที่อยู่ภายใต้ถ้ำน้ำพุดจังหวัดพังงา น้ำผุดเกิดจาก การสั่นสะเทือนของแผ่นดินภายในถ้า และมีเสียงดังจากใต้ดิน แล้วมีน้ำผุดออกมาเป็นระยะๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.81 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก