เกาะลอด

ข้อมูลผลงาน

  287      139
 
หัวเรื่อง :  เกาะลอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เกาะทะลุนอก, เกาะ, เกาะนอก, เขาทะลุนอก, สถานที่ท่องเที่ยว, ถ้ำลอด
คำอธิบาย :  ถ้ำลอดใหญ่ เป็นถ้ำทางทะเล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร เรือลอดผ่านได้ตลอดเวลา ภายในมีหินย้อยสวยงามเป็นถ้ำหินงอก หิน ย้อย ที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น ทะลุทะลวง จนเป็นโพลง และมีแอ่งน้ำตกขนาดเล็กเป็น ชั้น ๆ ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำ ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.61 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก