การหาตำแหน่งพิกัดพรรณไม้

ข้อมูลผลงาน

  1232      192
 
Creative Commons License
การหาตำแหน่งพิกัดพรรณไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การหาตำแหน่งพิกัดพรรณไม้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พิกัดพรรณไม้, องค์ประกอบที่ 1, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ผังพิกัดพรรณไม้
คำอธิบาย :  วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ในองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ซึ่งนักเรียนต้องมีการสำรวจพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียน และต้องทราบตำแหน่งของพรรณไม้ ว่าอยู่ส่วนไหนของโรงเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการจากครู เช่น การวัดมุมองศา การหาตำแหน่งด้วยคู่อันดับ จึงทำให้ทราบตำแหน่งพรรณไม้ได้อย่างถูกต้อง และจัดทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ใบงาน, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (342.70 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก