ดอกคราม

ข้อมูลผลงาน

  192      103
 
หัวเรื่อง :  ดอกคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอกคราม, ดอก, ดอกไม้
คำอธิบาย :  ดอกสีม่วงแกมน้ำตาลหรือจะเป็นสีชมพูแกมสีเขียวอ่อน ดอกจะแน่นและออกเป็นช่อยาวประมาณ 10-15 ซม.
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, ใบงาน, Poster, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (90.39 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก