ผลฟักข้าว

ข้อมูลผลงาน

  177      93
 
หัวเรื่อง :  ผลฟักข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผล, ผลฟักข้าว
คำอธิบาย :  ผลมีรูปร่างกลมรี มีหนามเล็กๆอยู่รอบผล ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกจะมีสีแดงหรือแดงอมส้ม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (166.38 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก