อาชีพการทอผ้าย้อมคราม

ข้อมูลผลงาน

  193      142
 
Creative Commons License
อาชีพการทอผ้าย้อมคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  อาชีพการทอผ้าย้อมคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อาชีพการทอผ้าย้อมคราม, เครื่องทอผ้า, ผ้าทอ
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพการทอผ้าย้อมครามเป็นการสืบทอดกันมาเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักการทำนา จะจัดเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการทอผ้า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (615.48 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก