รองเท้านารีเหลืองกระบี่

ข้อมูลผลงาน

  241      116
 
Creative Commons License
รองเท้านารีเหลืองกระบี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  รองเท้านารีเหลืองกระบี่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   รองเท้านารีเหลืองกระบี่, รองเท้านารี, ดอกไม้สีเหลือง, ดอกไม้
คำอธิบาย :  เป็นไม้พุ่มกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใบเดี่ยว มีสีเขียวเข้ม ดอกเดี่ยวกลีบดอกสีเหลือง กลีบดอกด้านบนมีสีขาวบริเวณตรงกลางมีสีเหลองจุดดำ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.16 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก