ผลมะพลับไทย

ข้อมูลผลงาน

  224      120
 
Creative Commons License
ผลมะพลับไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ผลมะพลับไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ลูกมะพลับ, ผลไม้, ผลมะพลับไทย
คำอธิบาย :  ผลเดี่ยวมีลักษณะกลม เมื่อสุกแก่เต็มที่มีสีเหลืองเข้ม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ