กิ้งก่าเขาหนามสั้น

ข้อมูลผลงาน

  253      105
 
Creative Commons License
กิ้งก่าเขาหนามสั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กิ้งก่าเขาหนามสั้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สัตว์, กิ้งก่าเขาหนามสั้น, กิ้งก่า
คำอธิบาย :  มีขนาดตัวจากปลายปากถึงรู้ก้น 10 เซนติเมตร และหางยาว 15 เซนติเมตร เป็นสัตว์กินเนื้อ อาหารหลักคือแมลง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (855.06 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก