การย้อมผ้าคราม

ข้อมูลผลงาน

  176      111
 
Creative Commons License
การย้อมผ้าคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การย้อมผ้าคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การย้อมผ้าคราม
คำอธิบาย :  การย้อมครามคือการนำเส้นใยมาย้อมกับน้ำย้อมคราม เป็นการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าน้ำคราม วิธีการต้องทำอย่างรวดเร็วแข่งกับสภาพอากาศ (เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้ย้อมแต่ละคน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.52 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก