โบสถ์คริสต์

ข้อมูลผลงาน

  120      62
 
Creative Commons License
โบสถ์คริสต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โบสถ์คริสต์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โบสถ์, โบสถ์คริสต์
คำอธิบาย :  การสร้างวัด (อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่) วัดหลังแรกสร้างในปี พ.ศ. 2427 เป็นตรงเรือนพื้นดิน มุงหลังคาด้วยหญ้าคา เพื่อเป็นที่ภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนา สิบปีต่อมาก็เริ่มสร้างวัดใหม่มีขนาดกว่างใหญ่ขึ้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศล หลังคามีหอสามหอ ผนังก่อด้วยศิลาแลง สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2449
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.19 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก