เห็ดกระด้าง

ข้อมูลผลงาน

  75      52
 
Creative Commons License
เห็ดกระด้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดกระด้าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดกระด้าง, เห็ดบด, เห็ดลม
คำอธิบาย :  พบขึ้นตามขอนไม้แห้ง ดอกเห็ดรูปทรงกระทะหงาย ดอกอ่อนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน เมื่อแก่มีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม เนื้อเห็ดค่อนข้างเหนียว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.25 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก