เห็ดโคน

ข้อมูลผลงาน

  78      51
 
หัวเรื่อง :  เห็ดโคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดโคน, เห็ด, เห็ดปลวก
คำอธิบาย :  เป็นเห็ดที่สร้างจากปลวกธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่วไปหมวกดอกมีรูปทรงกระทะคว่ำ หรือคล้ายร่ม สีของหมวกดอกมีตั้งแต่สีน้ำตาลปนดำ สีน้ำตาลปนแดง หรือสีน้ำตาล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (814.65 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก