คฤหาสน์โบราณ (บ้านโบราณ 100ปี)

ข้อมูลผลงาน

  92      54
 
Creative Commons License
คฤหาสน์โบราณ (บ้านโบราณ 100ปี) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  คฤหาสน์โบราณ (บ้านโบราณ 100ปี)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คฤหาสน์โบราณ (บ้านโบราณ 100ปี), คฤหาสน์โบราณ
คำอธิบาย :  คฤหาสน์โบราณ (บ้านโบราณ 100ปี) เป็นอาคารก่ออิฐ ชาวบ้านเรียกว่า ตึกดิน มี ๔ หลัง ซึ่งเป็นของนายคำสอน อุดมเดช (องบัง) นายเพิง อุดมเดช (องเสื่อง) นายคำสิงห์ อุดมเดช (องเด) นายเตรื่อง โสรินทร์ (องเลื่อง) ทั้งสี่หลังสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2475 -2480 เป็นแบบอาคารของชาวเวียดนาม ที่มีฐานะดี นายช่างเป็นคนญวน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.41 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก