การถ่ายภาพพรรณไม้

ข้อมูลผลงาน

  83      53
 
Creative Commons License
การถ่ายภาพพรรณไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การถ่ายภาพพรรณไม้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 1, นักเรียน, การถ่ายภาพพรรณไม้
คำอธิบาย :  ครูสอนวิธีการถ่ายภาพพรรณไม้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้วีธีการถ่ายภาพพรรณไม้ เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 1 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster