การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ข้อมูลผลงาน

  156      56
 
Creative Commons License
การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง, พรรณไม้แห้ง, ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
คำอธิบาย :  วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ไว้เป็นหลักฐานศึกษาให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นตัวอย่างตัวแทนพรรณไม้ที่อาจสูญหายไป การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 1 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการเก็บพรรณไม้ ที่มีส่วนประกอบครบสมบูรณ์ ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล เก็บความยาว 30 เซนติเมตร แล้วนำมาทับกับแผงอัดพรรณไม้ จากนั้นนำไปตากให้แห้ง แล้วนำมาเย็บตัวอย่างพรรณไม้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างการศึกษาต่อไป
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Poster, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (176.80 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก