ลักษณะวิสัยต้นตีนเป็นแดง

ข้อมูลผลงาน

  243      124
 
Creative Commons License
ลักษณะวิสัยต้นตีนเป็นแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลักษณะวิสัยต้นตีนเป็นแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ลักษณะวิสัย, ตีนเป็ด, ต้นไม้, ตีนเป็ดแดง, ต้นตีนเป็ดแดง
คำอธิบาย :  ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 4-6 เมตร เป็นพืชบก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, หนังสือ, ใบงาน, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.47 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก