ลำต้นของต้นตีนเป็ดแดง

ข้อมูลผลงาน

  288      96
 
Creative Commons License
ลำต้นของต้นตีนเป็ดแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลำต้นของต้นตีนเป็ดแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ต้นตีนเป็ดแดง, ลำต้น, ตีนเป็ด, ลำต้นตีนเป็ดแดง, ตีนเป็ดแดง
คำอธิบาย :  ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงได้ เปลือกสีน้ำตาล ขรุขระ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, ใบงาน, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, รูปภาพ, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.92 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก