ใบของต้นตีนเป็ดแดง

ข้อมูลผลงาน

  299      113
 
Creative Commons License
ใบของต้นตีนเป็ดแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ใบของต้นตีนเป็ดแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ใบ, ใบต้นตีนเป็ดแดง, ตีนเป็ด, ตีนเป็ดแดง, ต้นตีนเป็นแดง
คำอธิบาย :  ใบออกเรียงสลับรอบกิ่งก้าน ยอดสีแดง เส้นกลางใบสีแดงตัดกับสีเขียว เป็นมันวาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, บรรยาย, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Full Course, กิจกรรม และ Labs, ข้อมูลปฐมภูมิ