ชันโรง

ข้อมูลผลงาน

  176      93
 
หัวเรื่อง :  ชันโรง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อุง, ตุ้งติ้ง, ตัวขี้ตังนี, อุงหมี, แมลงขี้ตึง, ขี้ย้าขี้ย้าดำ, ขี้ย้าแดง, อุงแมงโลม, ชันโรง, ตัวติ้ง
คำอธิบาย :  ชันโรงเป็นแมลงขนาดเล็ก มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรเช่นเดียวกับผึ้ง แต่ชันโรง ไม่มีเหล็กใน จึงไม่สามารถต่อยได้ ในประเทศไทย สามารถพบได้ทุกภาค
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.83 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก