หินทรายกลางแม่น้ำโขง

ข้อมูลผลงาน

  199      99
 
Creative Commons License
หินทรายกลางแม่น้ำโขง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  หินทรายกลางแม่น้ำโขง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โขดหิน, หิน, แม่น้ำ, หินทราย, แม่น้ำโขง
คำอธิบาย :  กลุ่มหินทรายและผาหินจะได้รับแรงจากน้ำที่ไหล ทำให้เกิดประติมากรรมธรรมชาติที่งดงาม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.52 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก