การทำทองคำเปลว

ข้อมูลผลงาน

  187      93
 
Creative Commons License
การทำทองคำเปลว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำทองคำเปลว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ทองคำ, ทองคำเปลว, ทอง, การทำทองคำเปลว
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพทำทองคำเปลว จะมีการผลิตทุกวันเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่กำลังในการผลิตมีน้อย เพราะส่วนใหญ่ขั้นผลิตจะใช้แรงงานจากคน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, บรรยาย, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (566.63 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก