รากมะเขือเทศสีดา

ข้อมูลผลงาน

  131      80
 
Creative Commons License
รากมะเขือเทศสีดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  รากมะเขือเทศสีดา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   มะเขือเทศสีดา, มะเขือเทศ, รากมะเขือเทศสีดา, รากมะเขือ, ราก
คำอธิบาย :  ระบบรากเป็นแบบรากแก้ว มีรากแขนงเจริญไปตามแนวนอน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (389.17 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก