การต่อเรือ

ข้อมูลผลงาน

  139      100
 
Creative Commons License
การต่อเรือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การต่อเรือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การต่อเรือ, การทำเรือ, เรือ, การประกอบเรือ
คำอธิบาย :  การต่อเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งมาแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นการต่อเรือสำหรับการใช้สอยและสัญจรไปมาของชุมชนที่อยู่ชายน้ำพร้อมไปกับต่อเรือประมงเพื่อออกจับปลา หรือสัตว์น้ำต่าง ๆ ดังนั้นช่างต่อเรือจึงเป็นกลุ่มช่างที่มีประโยชน์และความสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำเป็นอย่างยิ่ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, บรรยาย, อื่นๆ, ข้อมูลปฐมภูมิ