ประมงน้ำจืด

ข้อมูลผลงาน

  145      98
 
Creative Commons License
ประมงน้ำจืด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ประมงน้ำจืด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ประมง, หาปลา, ประมงน้ำจืด, ปลาน้ำจืด
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพประมงน้ำจืด จะมีขั้นตอนหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากจะมีการวางกับดักในช่วงเย็น แล้วมาเก็บในช่วงเช้าของวันถัดไป บางครั้งก็รอสักครู่แล้วมาเก็บปลาที่ได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.08 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก