การทำทองคำเปลว

ข้อมูลผลงาน

  162      101
 
Creative Commons License
การทำทองคำเปลว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำทองคำเปลว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ทองคำ, การทำทองคำเปลว, ทองคำเปลว, ทอง
คำอธิบาย :  วิธีการทำทองคำเปลว มีวิธีการดังนี้ 1. จัดหาวัตถุดิบ (ทองคำแท่ง) ทองคำแท่งซึ่งใช้ในการผลิตทองคำเปลวนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 96.5% - 99.99% ตามมาตรฐานของทองคำแท่งในประเทศ 2. ทองใบและขั้นตอนการรีด 3. ลอนทอง 4. เตรียมกระดาษกุบซัดร้อนกุบกวาดกุบ 5. ใส่กุบ 6. ตีกุบ 7. เตรียมกระดาษฝัก, ชัดร้อนฝัก, กวาดฝัก 8. ใส่ฝัก 9. ตีฝัก 10. เททอง 11. ตัดทอง 12. มัดทอง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.48 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก