การทำเรือจิ๋ว

ข้อมูลผลงาน

  160      92
 
Creative Commons License
การทำเรือจิ๋ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำเรือจิ๋ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โมเดลเรือ, การทำเรือจิ๋ว, เรือจิ๋ว, เรือ
คำอธิบาย :  จากความเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตเรื่องของเรือว่า มีบางคนไม่เห็นคุณค่าของเรือ มีการนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เรือไปปลูกต้นไม้ หรือบางคนนำไปขายเป็นของเก่า แทนที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเรียนรู้ และความชอลส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความคิดในการอนุรักษ์เรือในรูปแบบของเรือจิ๋ว เกิดขึ้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ