พระพุทธเทวราชปฏิมากร

ข้อมูลผลงาน

  135      92
 
Creative Commons License
พระพุทธเทวราชปฏิมากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระพุทธเทวราชปฏิมากร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พระพุทธเทวราชปฏิมากร, พระประธาน, ประติมากรรม, พระพุทธรูป
คำอธิบาย :  พระพุทธเทวราชปฏิมากรประดิษฐาน พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พุทธลักษณะ ปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ศิลป ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทอง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.59 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก