การทำงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนของนักเรียน

ข้อมูลผลงาน

  154      89
 
Creative Commons License
การทำงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนของนักเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นักเรียน, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำอธิบาย :  การปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกันของนักเรียน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (256.23 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก