ลักษณะวิสัยเอ็นอ้า

ข้อมูลผลงาน

  246      141
 
Creative Commons License
ลักษณะวิสัยเอ็นอ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลักษณะวิสัยเอ็นอ้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   MELASTOMATACEAE, พืชดอก, ลักษณะวิสัยเอ็นอ้า
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านสีแดงเข้ม มีขนปกคลุมที่กิ่งและใบ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Poster, อื่นๆ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, อ้างอิง

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.02 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก