การประกอบอาชีพค้าขาย

ข้อมูลผลงาน

  185      98
 
Creative Commons License
การประกอบอาชีพค้าขาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประกอบอาชีพค้าขาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ทำโรตี
คำอธิบาย :  โรตี เป็นอาหารที่ทำจากแป้ง นวดแล้วนำไปทอดหรือปิ้งเป็นแผ่นบางๆ นำไปทอดเป็นแผ่นนุ่ม ราดด้วยนมข้นและน้ำตาลทราย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, อื่นๆ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1,021.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก