สามพันโบก

ข้อมูลผลงาน

  206      100
 
หัวเรื่อง :  สามพันโบก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สามพันโบก
คำอธิบาย :  สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้แม่น้ำโขง ที่เชื่อกันว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลวนไปมา อย่างรุนแรงจนทำให้เกืด รู หรือ โบก ขนาดน้อย ใหญ่ จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง จนกลายเป็นที่มาของชื่อสามพันโบก ช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นโบกเหล่านี้ อยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (4.06 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก