แก้วมังกร (Dragon fruit)

ข้อมูลผลงาน

  184      95
 
Creative Commons License
แก้วมังกร (Dragon fruit) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แก้วมังกร (Dragon fruit)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   แก้วมังกร (Dragon fruit), แก้วมงกร, พืชดอก, ดอกไม้สีขาว
คำอธิบาย :  ไม้ผลมงคล ลักษณะวิสัยเป็นไม้เลื้อย ดอกเดี่ยว สีขาว บานดอกตอนกลางคืน ผลสุกเปลือกสีแดง เนื้อผลสีม่วงแดง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, ข้อมูลปฐมภูมิ, กิจกรรม และ Labs, อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (818.64 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก