โบราณสถานม่อนผาแดง

ข้อมูลผลงาน

  157      95
 
Creative Commons License
โบราณสถานม่อนผาแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โบราณสถานม่อนผาแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ม่อนผาแดง, วิหารไม้สัก, โบราณสถานเก่าแก่
คำอธิบาย :  โบราณสถานเก่าแก่ วิหารไม้สัก สร้างปี 2447 สร้างโดย นางคำ บุญยวง และนางคำยวง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.07 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก