มะม่วงสามฤดู

ข้อมูลผลงาน

  473      126
 
Creative Commons License
มะม่วงสามฤดู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  มะม่วงสามฤดู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Mango, มะม่วงสามฤดู, มะม่วง
คำอธิบาย :  มะม่วงพันธุ์โบราณที่มีลักษณะโดดเด่น คือให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ผลมีรูปทรงกลมป้อม มีโหนกสูงผลสั้นและมีขนาดเล็กกว่ามะม่วงแก้ว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (236.47 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก