เข็มแดง

ข้อมูลผลงาน

  190      98
 
หัวเรื่อง :  เข็มแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Rubiaceae, เข็มเศรษฐี, เข็มแดง
คำอธิบาย :  ไม้ดอกประดับ ลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่ม ใบเดี่ยว ดอกช่อกระจุกซ้อน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 4-5 แฉก ออกดอกตลอดปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (157.14 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก