หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ข้อมูลผลงาน

  269      129
 
Creative Commons License
หม้อข้าวหม้อแกงลิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  หม้อข้าวหม้อแกงลิง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หม้อข้าวหม้อแกงลิง
คำอธิบาย :  ไม้ประดับ ลักษณะวิสัยเป็นไม้เลื้อย ส่วนของใบพัฒนาเป็นรูปทรงกระบอก เป็นหลอด คล้ายหม้อ ใช้สำหรับดักจับแมลง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (103.48 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก