บานชื่น

ข้อมูลผลงาน

  165      96
 
หัวเรื่อง :  บานชื่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บานชื่น
คำอธิบาย :  ไม้ดอกประดับ ลักษณะวิสัยเป็นไม้ล้มลุก ดอกช่อกระจุดแน่น มีหลายสี เช่น สีส้ม ขาว ชมพู แดง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (229.04 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก