การแทงหยวกลายเถาจีน

ข้อมูลผลงาน

  116      52
 
Creative Commons License
การแทงหยวกลายเถาจีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การแทงหยวกลายเถาจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สลักหยวก, หยวกกล้วย, ลายเถาจีน, การแทงหยวก
คำอธิบาย :  งานฝีมือช่างสิบหมู่ ประเภทสลักของอ่อน ใช้ในงานพิธีต่างๆ ถ้าใช้ในงานมงคลจะแกะเป็นรูปเทพพนม และรูปสัตว์ต่างๆ ปัจจุบันพบเฉพาะงานศพเท่านั้น เนื่องจากความเข้าใจผิดเพราะจะพบเจอการแทงหยวกกล้วยเฉพาะในงานศพเท่านั้น สำหรับลวดลายต่างๆ ที่ใช้จึงมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.56 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก